موبایل: 09155570241

تلفن ثابت: 37245661-051

آدرس: مشهد ، حرعاملی 59 ، نبش صدیقی1 ، خدمات لیزر